ZÁPIS
o průběhu zasedání Valné hromady TJ Sokol Omice, konaného dne 4.4.2014  v sále Sokolovny v Omicích

Starosta Radek Bukovský zahájil Valnou hromadu v 17:30 hod. a všechny přítomné přivítal.

Bod č. 1
Technický bod
Předseda konstatoval, že pozvánka na zasedání byly řádně rozeslány všem členům TJ Sokol Omice e-mailem a to měsíc předem.

Přítomni: viz příloha
Zapisovatelkou byla jmenována: Petra Čížková

Bod č. 2
Zhodnocení uplynulého roku
Pan Vladimír Kalovský seznámil členy se situací na Malém hřišti. Zmínil se o dotaci od obce Omice a to v hodnotě 20.000 Kč, která bude využita na stavbu tenisové zdi.
Nákres tenisové zdi byl pro přítomné k nahlédnutí.
Upozornil na nové sokolské webové stránky www.tjsokolomice.cz ,na kterých bude umístěn provozní řád Malého hřiště.
Zdůraznil, že je nutné hřiště po aktivitách uklízet. Zmínil se o možnosti využití placeného správce na Malém hřišti, který by dohlížel na drobné opravy a údržbu hřiště. Tyto služby ale budou zvyšovat náklady a proto by bylo levnější si je zajistit svépomocí. Bude nutné udělat nové klíče od Malého hřiště a nastavit jasná pravidla využívání Malého hřiště, každý člen-uživatel musí odpracovat 8 brigádnických hodin za rok. Vedoucí jednotlivých kroužků musí dohlédnout na důsledné placení členských příspěvků a odpracované brigádnické hodiny svých členů.

Platba za individuální využití Malého hřiště: člen 50Kč/hod., nečlen 70Kč/hod.
Prioritním zájmem jsou ale skupinové hry-kroužky.

Nakonec se pan Kalovský zmínil o žádosti TJ Sokol Omice o dotaci od JMK, na kterou zatím neobdržela odpověď.

Pan Martin Londýn seznámil členy se situací v Sokolovně. Sokolovna má novou střechu včetně nátěru plechů, komínu a jeho revize a to za částku 340.000 Kč, kterou pokryla loňská a letošní dotace od obce Omice. Dalším cílem je snaha sehnat dotace na zateplení střechy, které je plánováno na léto 2014. Zmínil se o regulaci topení v Sokolovně, je nutné nastavenou hodnotu neměnit.
Dále se zmínil, že v prostorách pod Sokolovnou je vybudovaná nová sauna se sprchou o kapacitě 6-7 osob a posilovna pro max. 3 osoby. Prostory byly zbudovány díky dotaci od JMK.
Platby za poskytování těchto služeb jsou:
Pronájem sauny 250 Kč pro členy na 1,5 hod. Pokud bude zájemců více jak 6, tak poplatek za jednoho bude 50kč.
Posilovna je pro aktivní členy za 250 Kč na celý měsíc neomezeně.
Bod č. 3
Schválení účetní uzávěrky
O finančním hospodaření přítomné seznámila paní Zdeňka Janoušová
Viz příloha

Bod č. 4
Různé
Pan Martin Londýn přítomné informoval o pohledávce pana Novotného (nájemník pohostinství), která činila nájem a složené kauce dvou nájmů, které jsou již uhrazeny.
Zmíníl se také o překupním právu obce Omice na Sokolovnu, na kterou má obec právo.

Pan Radek Bukovský pochválil spolupráci s Obecním zastupitelstvem. TJ Sokol Omice loni získala od obce dotaci 1 milion Kč, další částkou 100.000 přispěla obec na náklady za topení a energie v Sokolovně, takto obec přispěla už předloni.
Dále pochválil hrubou omítku na stěně Sokolovny, kterou provedl pan Hetflaiš. Je sice jen provizorní, ale je zhotovena jen za cenu materiálu.

Bod č. 5
Diskuze
Paní Jitka Kroutilová vytýkala zastupitelstvu změnu rozvrhu v Sokolovně, během její roční nepřítomnosti byl zablokován kroužek tancování, hodiny ve čtvrtek –Tancování děti.
Zároveň přítomné informovala o úspěších svých dětí na taneční soutěži v Brně.
Pan Vladimír Kalovský na výtku reagoval sdělením, že v odpoledních hodinách bývá Sokolovna vytížená a je nutné dát prostor i jiným zájemcům o tělovýchovné aktivity.
Paní Kateřina Kundrátová navrhla, aby informace o brigádách byly zveřejňovány v předstihu v Omickém zpravodaji popřípadě vyhlášeny místním rozhlasem, aby bylo možné si tuto aktivitu včas naplánovat a zúčastnit se jí.
Pan Marek Čížek navrhl, aby za utržené peníze za pronájem malého hřiště byly investovány na úplatu pro správce, který bude za tyto peníze hřiště udržovat a tím i oddálí dobu, kdy bude nutné pořizovat nový povrch, a to za částku 200.000 Kč, na tuto částku si hřiště není schopno vydělat.
Pan Vladimír Kalovský podotknul, že Malé hřiště je prioritně vybudované pro potřebu TJ Sokol Omice a pro děti, není určené k výdělku a částky, které jsou vybrány za pronájem jsou tak nízké, že jen stěží mohou sloužit za úplatu pro správce. Pokud správce bude, musel by být hrazen z jiných zdrojů.

Bod č.6
Závěr
Předseda pan Radek Bukovský ukončil  po projednání všech bodů program zasedání  Valné hromady TJ Sokol v 18:50 hodin.

V Omicích dne 4.4.2014