ZÁPIS o průběhu zasedání Valné hromady TJ Sokol Omice, konaného dne 27. března 2015 v sále Sokolovny v Omicích.

Starosta Radek Bukovský zahájil Valnou hromadu v 18:30 hod. a všechny přítomné přivítal.

Bod č. 1
Technický bod
Předseda konstatoval, že pozvánka na zasedání byla řádně rozeslána všem členům TJ Sokol Omice e-mailem (na které je elektronický kontakt), vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a vyhlášena místním rozhlasem.

Přítomni: viz příloha

Bod č. 2
Zhodnocení uplynulého roku

Pan Martin Londýn seznámil členy se situací na „Malém hřišti“. V loňském roce bylo vybudováno beach volejbalové hřiště za pomoci dotace z Jihomoravského kraje ve výši 87.000 Kč. Chybí dokončit oplocení a okolní terénní úpravy. Provoz na hřišti bude povolen po dokončení oplocení a provedení úpravy terénu v bezprostředním okolí hřiště, proto bude nutno naplánovat brigády. V letošním roce byla podána další žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na výstavbu opěrné (tréningové) stěny.
Dále pan Martin Londýn informoval členy o přívalovém dešti, který způsobil v srpnu loňského roku značné škody na majetku TJ Sokol Omice. V průběhu přívalového deště došlo k zatopení kotelny, posilovny se saunou, garáží se studnou a klubovny až do výše cca 1,2 metru. Díky rychlé pomoci brigádníku při následném odklízení následků přívalového deště se podařilo zachránit hodně materiálu a předejít větším škodám. Protože byly zatopeny oba kotle v kotelně a po posouzení opravářem od firmy Holešovský ze Střelic (stáří kotlů cca 19 let), jsme, se dohodly na výměně starých kotlů za nový kondenzační kotel. Tento kotel, po posouzení nabídek byl namontován. Cenu kotle včetně montáže téměř pokrylo vyúčtování pojistky od pojišťovny Generali (viz příloha).
V loňském roce se podařilo úspěšně zprovoznit saunu s posilovnou. Sauna se provozuje hlavně v zimních měsících, dle požadavků zájemců. Pravidelně chodí muži v sobotu večer. V loňském roce se dále podařilo vytvořit internetové stránky www.sokolomice.cz, proto byly všichni přítomní vyzváni, jestli mají nějaké fotky z akcí pořádaných Sokolem Omice o jejich poskytnutí.
Všichni zúčastnění byly, upozorněni na nutnost úklidu sportoviště po použití.

Bod č. 3
Schválení účetní uzávěrky

O finančním hospodaření přítomné seznámila paní Zdeňka Janoušová (viz příloha).

Bod č. 4
Různé

Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem smlouvy obce Omice s TJ Sokol Omice na uzavření předkupního práva na budovu sokolovny na dobu 50 let, s tím že obec bude v průběhu příštích 5 let přispívat částkou 80 000,- Kč na provoz sokolovny (platba za energie), přispívat dle možností na opravy sokolovny a bude mít cca 10 akcí pořádaných v prostorách sokolovny bezplatně. Smlouva je potřeba uzavřít z důvodu poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce (konstatování kontrolních orgánů z kraje). Po delší diskusi se členové dohodli, že doba 50 let je dlouhá a přesahuje v podstatě jednu generaci, a proto nesouhlasí s uzavřením smlouvy na tak dlouhou dobu.
Dále starosta seznámil přítomné o vznikající MAS Bobrava s možností vstupu do této skupiny, jako další možností kde lze dosáhnout na dotace, s čímž přítomní souhlasily.
Starosta upozornil všechny přítomné na to, že příští rok je volební a proto je potřeba zvážit případné kandidáty na všechny funkce ve vedení naší místní jednoty.

Bod č. 5
Diskuze

V diskusi bylo upřesněno, že brigády se budou zveřejňovat s časovým předstihem s možností vyhlášení v obecním rozhlase s přáním větší účasti než v loňském roce.
Pan Martin informoval přítomné o zadání na zpracování potřebné projektové dokumentace na rekonstrukci dámských toalet a rekonstrukce se zateplením stropu v sále sokolovny. Tyto podklady jsou potřeba při podávání žádostí na dotace.
V letošním roce bude potřeba provést odvodnění (vybudování drenáže) pod chodníkem podél zdi na ulici Pod vinohrady v součinnosti s pokládáním nízkého napětí v obci firmou EON do země. V současné době dochází k vyvěrání vody do prostoru bývalé uhelny.

Bod č.6
Závěr
Předseda pan Radek Bukovský ukončil po projednání všech bodů program zasedání Valné hromady TJ Sokol v 19:30 hodin.

V Omicích dne 27.3.2015