ZÁPIS z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Omice, konané dne 11. března 2016 v 18:30 hod. v zasedací místnosti sokolovny.

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce takto:

1) Technické body
2) Zhodnocení uplynulého roku
3) Schválení účetní uzávěrky
4) Volba starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře a členů kontrolní komise
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr

1) Technický bod
Starosta br. Bukovský konstatoval, že pozvánka na zasedání byla řádně rozeslána všem členům TJ Sokol Omice e-mailem (na které je elektronický kontakt), vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a vyhlášena místním rozhlasem a přivítal starostku župy Jana Máchala sestru Ludmilu Ryšavou.
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 75. Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 25 zletilých členů z celkového počtu pozvaných, tj. 33 %, valná hromada je schopna usnášení.
Na valné hromadě přítomna starostka župy Jana Máchala ses. Ryšavá Ludmila.

Přítomni: viz příloha

2) Zhodnocení uplynulého roku
Br. Martin Londýn seznámil členy se situací na „Malém hřišti“ a prostoru sokolovny. V loňském roce byla vybudována tréninková tenisová stěna za pomoci dotace z Jihomoravského kraje ve výši 119.000 Kč, kdy celková cena vybudování činila 211 750,- Kč. Chybí dokončit odizolování stěny, položení drenáží a upravení povrchu před stěnou, což bude prováděno v letošním roce formou brigád.
V prostoru sokolovny v loňském roce došlo ke změně provozovatele hospody, kdy bývalý provozovatel požádal o ukončení spolupráce. Za finanční podpory obce Omice byla dokončena výměna kotle a vybudování druhého WC pro ženy. V rámci brigády bylo uklizeno v prostoru pod záchody a opravena mříž na vpusti.
V loňském roce se podařilo úspěšně zorganizovat turnaje v nohejbalu a volejbalu s dobrými ohlasy od účastníků. Sauna je v provozu podle požadavků a počet zájemců o posilovnu se zvyšuje.

3) Schválení účetní uzávěrky
O finančním hospodaření přítomné seznámila sestra Zdeňka Janoušová (viz příloha).

4) Volba starosty, místostarosty, jednatele, hospodáře a členů kontrolní komise
Valná hromada zvolila:

  • starostu Tělocvičné jednoty Sokol Omice  br. Radka Bukovského
  • místostarostu Tělocvičné jednoty Sokol Omice br. Aleše Sosíka
  • jednatele Tělocvičné jednoty Sokol Omice br. Martina Londýna
  • hospodáře Tělocvičné jednoty Sokol Omice br. Lubora Novotného
  • člena kontrolní komise Tělocvičné jednoty Sokol Omice br. Michala Tomečka

5) Různé
Letošní rok, z hlediska investic, bude především zaměřen na opravu stropu v sále sokolovny s omítkami, kdy je potřeba vyměnit současné podhledy a zateplit. Dále je potřeba odvodnit prostor bývalé uhelny, což bude nejlépe provádět v součinnosti s firmou EON při pokládce elektrického vedení do země. Pokud vyjdou finance tak je ve výhledu i oprava linolea na pódiu.

6) Diskuze
Br. Sladký vznesl dotaz na používání obuvi „turfy“ na malém hřišti - po diskusi bylo dohodnuto provedení zkoušky a pokud nedojde k poškozování povrchu, bude povoleno používání obuvi ke sportu.
Br. Kalovský vznesl dotaz na odvodnění vjezdu na malé hřiště, s tím, že při větších deštích vzniká riziko vniknutí této vody do beach volejbalového hřiště a znehodnocení písku - bude řešeno v rámci brigád.
Ženy vznesli dotaz na úpravu zapínání topení, protože když jdou cvičit tak je v sále zima - bude řešeno úpravou programu topení dle požadavků.
V diskusi vystoupila starostka župy Jana Máchala sestra Ryšavá kdy pozdravila všechny přítomné a vznesla požadavek na účast vyslanců na župní valné hromadě, kde se budou projednávat odborné věci a možnost zapojení zájemců ve funkcích na župě.

7) Závěr
Starosta br. Radek Bukovský ukončil po projednání všech bodů program zasedání Valné hromady TJ Sokol Omice v 19:30 hodin.

V Omicích dne 11.3.2016