ZÁPIS z valné hromady TJ Sokol Omice, konaného dne 24. března 2017 v sále Sokolovny v Omicích.


Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Omice, konané dne 24. března 2017 v 18:30 hod. v zasedací místnosti sokolovny.

Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady 103.
Počet všech zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 67.

Valné hromadě po 15 minutách od okamžiku zahájení je přítomno celkem 19 zletilých členů z celkového počtu zletilých členů (delegátů), tj. 28,36 %, valná hromada je schopna usnášení.

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého v pozvánce takto:

    1. Zahájení
    2. Technické body - volba zapisovatele a komisí
    3. Zhodnocení uplynulého roku
    4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období, schválení účetní závěrky
    5. Různé
    6. Diskuse
    7. Závěr

hlasováno pro 19, proti 0, zdržel se 0 nehlasoval 0.

Zhodnocení uplynulého roku
Starosta Radek Bukovský seznámil přítomné s provedenými pracemi v uplynulém roce 2016. Hlavní pozornost při opravách byla věnována opravám budovy sokolovny a pro loňský rok bylo „malé hřiště“ omezeno v opravách na nezbytné opravy.
V budově sokolovny formou brigád a dělníků (jeden víkend) byl odstraněn záklop stropu, odstraněno obložení a otlučeny omítky na cihly. Odkryté trámy byly svépomocí ošetřeny a připravila se elektroinstalace na instalaci nových svítidel (firma pana Chmelaře). Vybraná firma, (pana Hály), provedla zateplení stropu naší vatou (část byla koupena už v roce 2015), zaklopení fólií a montáž rastru s podhledovými deskami odolnými proti nárazu (cena cca 220 000,- Kč).
Zednické práce s provedením chemické izolace provedla firma pana Chmelaře (cena cca 90 000,- Kč). Montáž nových svítidel (cena cca 40 000,- Kč) a nového obložení byla provedena svépomocí formou brigádnických prací (za montáž obložení chci pochválit bratra Janouše za dobře odvedenou práci).
V průběhu odstraňování omítek bylo zjištěno nevyhovující stavební řešení dveří, proto byly objednány nové dvoje vstupní dveře (cca 51 000,- Kč) s posunutím jedněch dveří o cca 1,5 metru. Dveře do „nářaďovny“ byly pouze natřeny, výměna se bude řešit v návaznosti se zazděním vstupu do „nářaďovny“ ze dvora, čímž se prostor zateplí.
Z důvodu prosakování vody do prostorů bývalé uhelny, bylo z ulice Pod vinohrady provedeno odvodnění formou drenážní trubky s jímkou s přepadem do kanalizace, do jímky v případě potřeby je možno umístit čerpadlo.
Na dvoře byly vyměněny staré okapy za nové (cena cca 17 000,- Kč) a provedena oprava omítek. Práce byly provedeny firmou pod dohledem Ondry Hutiry.
Na „malém hřišti“ byl trochu srovnán terén před tenisovou stěnou a odvezena přebytečná zemina do lomu. Nad „beach volejbalovým“ hřištěm byly odstraněny stromy, ze kterých opadávaly listy do písku.
Všem lidem, kteří se podíleli na opravách a úpravách ve svém volném čase, chci poděkovat.

Zpráva o hospodaření za uplynulé období, schválení účetní závěrky

O finančním hospodaření přítomné seznámila sestra Zdeňka Janoušová (viz příloha).

Různé

V letošním roce je podaná žádost o dotaci na jihomoravský kraj na částku 200 000,- Kč. Z obecního úřadu je schválená dotace 120 000,- Kč na opravy a 80 000,- Kč na provoz TJ Sokol Omice. Plánované opravy z dotace:
    • Nájezd na venkovní hřiště.
    • Výměna oken (pódium, zasedací místnost).
    • Nová krytina na podlahu pódia.
    • Zateplení stropu pódia.
    • Zateplení a fasáda z ulice Pod vinohrady.
    • Povrch před tenisovou stěnou.

V plánu je i vybudování vstupu do hospody z chodby sokolovny, kde bude vytvořeno nové zádveří, proti zamezení vstupu zákazníků hospody do sálu.
Starosta upozornil vedoucí jednotlivých kroužků na udržování pořádku.

Diskuze

Sestra Janoušová vznesla dotaz ohledně materiálu v klubovně a úklidu prostorů klubovny.
Materiál v klubovně se musí uklidit ve spolupráci s nájemcem hospody.
Bratr Kalovský vznesl dotaz ohledně provozního řádu a klíčů „malého hřiště“ a počtu povinném odpracování brigádnických hodin nebo možnosti vyplacení neodpracovaných brigádnických hodin.
Systém výdeje klíčů zůstává stejný i pro letošní rok (klíče se vyzvedávají u určených členů jednoty), provozní řád zůstává v platnosti a připraví se v průběhu roku 2017 nový, který bude předložen valné hromadě ke schválení. Ohledně povinných brigádnických hodin (počet) a možnosti vyplacení z nich bude vypracován návrh na příští valnou hromadu.

Závěr

Starosta Radek Bukovský poděkoval zúčastněným a ukončil valnou hromadu v 19:30 hod.