Provozní řád je nutné dodržovat všemi uživateli!

Při užívání prostoru Sokolovny je nezbytné dbát zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny.

V případě zjištění závad jsou uživatelé povinni tyto neprodleně nahlásit cvičiteli nebo vedoucímu sokola..

ZÁSADY VYUŽÍVÁNÍ SOKOLOVNY:

 1. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců.
 2. Vstupovat lze jen ve vhodné čisté sportovní obuvi. Výjimkou jsou společenské a kulturní akce.
 3. Po celou dobu činnosti v prostorách Sokolovny se cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu.
 4. Je zakázáno bez předchozí domluvy vnášet předměty, které nepatří do inventáře Sokolovny, rovněž tak i jídlo, sklo, cenné předměty apod.
 5. Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit okamžitě vedoucímu cvičení, který se postará o neprodlené ošetření zraněného.
 6. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
 7. Přemisťování tělocvičného nářadí je možné provádět jen s vědomím cvičitele a je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození povrchů a vnitřního zařízení.
 8. Po ukončení cvičení musí být používané náčiní a vybavení (míče, sítě, žíněnky, lavičky atd.) uklizeno, cvičitel odchází poslední.
 9. Při odchodu z tělocvičny je nutné zkontrolovat zavření oken a zhasnutí světel.
 10. Převlékání do sportovního úboru se provádí výhradně v určené šatně. Sokol Omice neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony atd.).
 11. Při příchodu do tělocvičny je každý cvičitel povinen zkontrolovat stav tělocvičny a případné poškození nebo závadu ihned ohlásit.
 12. V Sokolovně je přísný zákaz kouření!!!